O projektu

Dvogodišnji Jean Monnet projekt ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (rujan 2016. – kolovoz 2018.) koji je koordiniran od strane Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose ima za cilj poticanje diskusije i kritičkog dijaloga o utjecaju EU agende na hrvatsku kulturnu politiku. Od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 2013. godine nije vidljiv napredak u boljoj suradnji i koordinaciji unutar znanstvene zajednice koja se bavi istraživanjima u području kulturnih politika te među kulturnim djelatnicima i donosiocima odluka u kulturi koji su odgovorni za implementaciju različitih EU instrumenata, agendi i strategija. Opći cilj projekta je doprinos suradnji i umrežavanju akademske zajednice, kulturnih djelatnika i donosioca odluka u kulturi koji su odgovorni za implementaciju različitih EU instrumenata, agendi i strategija te izgradnja komunikacijsko informacijske platforme gdje će biti dostupni relevantni materijali na temu kulturnih politika na razini EU koji će doprinijeti boljoj informiranosti o utjecaju koji EU ima na procese u kulturnom sektoru na nacionalnoj razini. Fokus će biti na EU ‘mekim’ mehanizmima i instrumentima kulturne politike (primjerice Otvorena metoda koordinacije (OMK), program Kreativna Europa, inicijativa Europska prijestolnica kulture) koji de facto utječu na smjerove nacionalnih kulturnih politika.

Osnovne aktivnosti na projektu, osim umrežavanja kroz niz radnih sastanaka, promotivnih događanja i izrade mrežne platforme, uključuju:

  • organizaciju međunarodne konferencije o EU ‘mekim mehanizmima’ kulturne politike ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’ (2017. godina);
  • organizaciju okruglog stola o utjecaju Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) na reforme u hrvatskoj kulturnoj politici (2018. godina);
  • objavljivanje posebnog broja časopisa Croatian International Relations Review – CIRR sa znanstvenim radovima na temu kulturnih politika i EU (2018. godina).

Međunarodna konferencija i okrugli stol biti će otvoreni znanstvenoj zajednici, kulturnim djelatnicima i djelatnicama i donosiocima odluka u kulturi, te posebice mlađoj publici (studentskoj populaciji i mladim kulturnim profesionalcima) kako bi se pospješio dijalog među različitim dionicima te unaprijedilo znanje o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini. Objava tematskog broja CIRR-a poslužiti će kao sredstvo diseminacije znanja o europskim kulturnim politikama širem krugu hrvatskih istraživača/ica i studenata koji se bave kulturnim politikama.

Očekivani učinci projekta:

(i) doprinijeti unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini;

(ii) doprinijeti razvoju suradnje hrvatskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama;

(iii) doprinijeti premošćivanju jaza između aktivnosti istraživača/ica i znanstvenika, kulturnih djelatnika i donosioca odluka u kulturi;

(iv) fokusirajući se na studentsku populaciju i mlade profesionalce osigurati u nastavnim planovima postojećih i budućih programa veću prisutnost tema vezanih uz EU, te proširiti interes za EU teme među mladim istraživačima/icama i civilnim društvom koji se bave kulturom pri čemu bi se poradilo na razvoju obrazovnih materijala za sveučilišne programe iz područja europskih studija i kulturnih politika.

Ciljne skupine:

Akademska zajednica, istraživači/ice, kulturni djelatnici, donosioci odluka, civilno društvo koje se bavi kulturom, studentska populacija, mladi kulturni profesionalci, mladi IRMO istraživači/ice, zainteresirana publika.

Rezultati projekta:

  • međunarodna konferencija ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’
  • okrugli stol o utjecaju Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market – DSM) na reforme u hrvatskoj kulturnoj politici
  • objava tematskog broja časopisa Croatian International Relations Review – CIRR pod nazivom ‘European Union and Cultural Policy’
  • radni sastanci/umrežavanja
  • promotivna događanja
  • internetska stranica projekta i radni papiri sudionika na projektu u elektroničkom obliku na temu utjecaja Europske unije na kulturnu politiku u Republici Hrvatskoj

Detalji projekta

Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO

Odjel za kulturu i komunikacije

tel: +385 1 48 77 460

E-mail: culpol@irmo.hr

Web stranica: https//culpol.irmo.hr/

Početak projekta: 01-09-2016

Završetak projekta: 31-08-2018

Glavna aktivnost: Jean Monnet aktivnosti

Vrsta aktivnosti: Jean Monnet projekt

Detaljan opis projekta