Organizacijski odbor

Aleksandra Uzelac

Dr.sc. Aleksandra Uzelac je viša znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu i voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije. Doktorirala je 2003. godine na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom iz područja informacijskih znanosti. Dr. Uzelac ima preko 20 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim projektima na području kulturnih istraživanja na temama kulturne politike, kulturnog razvoja, digitalne kulture, međunarodne kulturne suradnje i mreža. Aktivna je članica različitih ekspertnih skupina u području kulturnih politika i digitalne kulture, gdje se fokusira na društvene promjene i novi kontekst koje digitalna kultura unosi u kulturne politike i kulturni sektor. Dr. Uzelac je svojom istraživačkom ekspertizom doprinijela brojnim projektima i studijama Vijeća Europe, Europske komisije i Europskog parlamenta. Koordinirala je ekspertnu skupinu  koja je pružala ekspertizu Europskom parlamentu u području kulturnih politika, te je sudjelovala u raznim projektima financiranim od strane EU.

Jaka Primorac

Dr.sc. Jaka Primorac je znanstvena suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi uključuju područja kulturnih i kreativnih industrija, kulturnog i kreativnog rada, kulturnih i medijskih politika, digitalne kulture i kvalitativnih istraživačkih metoda. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. u sklopu programa FP7, Kultura, COST, za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Dobitnica je nagrade Cultural Policy Research Award 2005.godine za istraživački projekt o položaju kulturnih djelatnika u kreativnim industrijama jugoistočne Europe. Od 2008. godine sudjeluje kao suautorica na projektu Vijeća Europe i Instituta ERICarts Kompendij kulturnih politika i trendova u Europi za Hrvatsku. Od 2015. godine je članica Predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i članica uredništva Revije za sociologiju.

Višnja Samardžija

Dr.sc. Višnja Samardžija je znanstvena savjetnica, izvanredna profesorica, te predstojnica Odjela za europske integracije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Dr. Samardžija je stekla profesionalno iskustvo kao istraživačica, projektna menadžerica, te predavačica Europskih studija na postdiplomskim i doktorskim programima. Njene sposobnosti uključuju analitičke vještine, iskustvo u koordinaciji sektorskih istraživanja, socio-ekonomske analize, procjeni učinaka propisa te znanje o javnim politikama. Dr. Samardžija također ima akademsko iskustvo i vještine vezane uz funkcioniranje javne uprave. Aktivno je uključena u međunarodnu suradnju kao članica upravnog vijeća Transeuropskog udruženja za studij politika – TEPSA u Briselu. Koordinira tekući IRMO Jean Monnet projekt za potporu institucijama. Bila je koordinatorica projekata financiranih od strane EU (TEMPUS, Phare), te članica tima na projektima FP7, Erasmus+, FP6. Sudjelovala je na brojnim konferencijama, objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama i časopisima. Glavna područja profesionalnog interesa su strategija Europa 2020, unutarnje tržište (uključujući digitalno tržište), odnosi EU i Hrvatske, proširenje Europske unije, civilna sigurnost te komunikacija s građanima.

Senada Šelo Šabić

Dr.sc. Senada Šelo Šabić je znanstvena suradnica u Odjelu za međunarodne ekonomske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Dr. Šelo Šabić je stručnjakinja za poslove Europske unije i vanjsku politiku s geografskim fokusom na Jugoistočnu Europu i Tursku. Važno tematsko područje njenog istraživačkog interesa su migracije i izazovi integracije migranata u domicilno društvo. Kultura je izuzetno važna u olakšavanju poticajnog okruženja za provedbu različitih nacionalnih i EU politika, te u slučaju trenutne migracijske krize još više naglašena. Njeno stručno znanje šire političke i sigurnosne situacije u Hrvatskoj i Europi doprinijeti će raspravama o kulturnim politikama pozivajući se na aktualne europske i hrvatske političke diskurse. Kao glavna urednica časopisa Croatian International Relations Review, dr. Šelo Šabić će doprinijeti postupku odabira radova, revidiranju, i konačno objavljivanju.

Ana Žuvela

Znanstvena asistentica u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Akademska je pijanistica s magisterijem kulturne politike i upravljanja u kulturi s University of College Dublin te je doktorandica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njeno dugogodišnje profesionalno iskustvo rada u području kulture uključuje upravljanje kulturnim, umjetničkim i znanstvenim projektima, savjetovanje i zagovaranje u procesima donošenja odluka, istraživački rad, rad u tijelima javne uprave, vođenje projekata međunarodne suradnje, itd. Područje njenog znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća razvoj kulturne politike, decentralizaciju kulturne politike i lokalni kulturni razvoj, utjecaj kulture na razvoj gradova te upravljanje u kulturi. Aktivno surađuje u radu upravljačkih i/ili savjetodavnih tijela s brojnim ustanovama i nezavisnim organizacijama kulturnog sektora u sferi kulturnog razvoja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Redovito objavljuje radove i izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima o temama razvoja kulturne politike.

Paško Bilić

Dr.sc. Paško Bilić je poslijedoktorand u zvanju znanstvenog suradnika u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Godine 2013. doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 2011. do kolovoza 2012. bio je gostujući istraživač doktorand na Sveučilištu Alberta u Kanadi. Njegovi su glavni istraživački interesi medijska sociologija i komunikacijske znanosti. Točnije, zainteresiran je za složenost društvenih odnosa posredovanih digitalnim tehnologijama, javnim politikama i tržištima. Teme istraživanja uključuju društveno-kulturne i političko-ekonomske uvjete koji oblikuju digitalne medije, regulatorne kulture, medijsku proizvodnju u srednjoj i istočnoj Europi, kvalitativne i mješovite metode istraživanja. Trenutno je koordinator hrvatskog tima koji prati medijski pluralizam a koji koordinira Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci. Prije toga bio je član upravnog odbora COST akcije “Dynamics of Virtual Work” te zamjenik voditeljice projekta Hrvatske zaklade za znanost “Mreže javne komunikacije u Hrvatskoj: medijatizacija javne sfere i izazovi novih medija (NETCOMM)”. Član je odbora Istraživačke mreže 18: sociologija medija i komunikacijskih istraživanja Europske sociološke asocijacije. Njegova su istraživanja objavljena u časopisima kao što su New Media & Society, European Journal of Communication, Big Data & Society i Interactions: Studies in Communication and Culture.

Daniela Angelina Jelinčić

Dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić je znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Doktorirala je na etnologiji na Sveučilištu u Zagrebu, a njeni su istraživački interesi u područjima kulturnog turizma, kulturnih industrija, kulturnih politika, kreativnosti, društvenih inovacija. Predaje kolegije iz tematike kulturnog turizma, ekonomije kulture, upravljanja kulturnim dobrima, društvenih inovacija na Sveučilištu u Dubrovniku, Veleučilištu VERN, Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays, te na UNESCO Chair for Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Institute for Social and European Studies (ISES) u Köszegu, Mađarska. Autorica je nekoliko znanstvenih knjiga (Abeceda kulturnog turizma, Kultura u izlogu, Kultura, turizam, interkulturalizam), nacionalnih/međunarodnih studija te lokalnih/nacionalnih strateških razvojnih dokumenata. Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam.

Matea Senkić

Stručna suradnica u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Završila je diplomski studij sociologije znanstveno-istraživačkog usmjerenja 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njeni istraživački interesi uključuju kulturnu raznolikost, međukulturni dijalog i suradnju, kulturnu diplomaciju, kulturni turizam, aktivizam i civilno društvo, te strateško planiranje u kulturi i turizmu. Pohađala je brojne međunarodne konferencije, kongrese i edukacijske seminare u Hrvatskoj i inozemstvu iz polja kulturne diplomacije, kulturnih politika, menadžmenta u kulturi, kulturnog turizma, EU fondova i poduzetništva (npr. The Professional Development Certificate Program in International Relations & Cultural Diplomacy, Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, Germany; Unicult2020International Arts & Culture Management and Policy Programme, Rijeka, Croatia). Članica je tima mreže Culturelink od 2015. godine.

Barbara Lovrinić

Barbara Lovrinić diplomirala je francuski jezik i književnost, prevoditeljski smjer, i muzeologiju i upravljanje baštinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Svoje je prvo radno iskustvo stekla još za vrijeme studija radeći u Kanadskoj ambasadi u Zagrebu nakon čega se ubrzo u siječnju 2013. zaposlila u Luksemburgu na Sudu Europske unije, najprije kao asistent u pretpristupnom prevoditeljskom timu za hrvatski jezik, a kasnije kao glavni asistent Odjela za prevođenje na hrvatski jezik. Početkom 2016. godine završila je program obrazovanja za Voditelja projekata financiranih iz EU fondova, a istovremeno upisala poslijediplomski interdisciplinarni studij Diplomacije i međunarodnih odnosa Sveučilišta u Zagrebu koji trenutno privodi kraju. Trenutno radi kao stručna suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Njeni znanstveni interesi uključuju kulturnu diplomaciju, održivi razvoj, kreativnu ekonomiju te upravljanje baštinom.