Pregled CULPOL aktivnosti 2016-2018

Dana 31. kolovoza 2018. godine završio je rad na dvogodišnjem Jean Monnet projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) koji je koordinirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

U okviru projekta organizirano je niz radnih sastanaka, konferencija i okruglih stolova te je objavljen poseban broj časopisa CIRR sa znanstvenim radovima na spomenutu tematiku, kao i niz radnih dokumenata objavljenih na mrežnoj stranici projekta (culpol.irmo.hr). Kroz projekt se nastojalo bolje umrežiti akademsku zajednicu, kulturnu zajednicu i policy makere koji se bave kulturnim politikama, te doprinijeti unaprjeđenju znanja o relevantnim procesima kulturne politike na EU razini te razvoju suradnje hrvatskih i europskih istraživača/ica koji se bave kulturnim politikama.

Donosimo kratki pregled najvažnijih aktivnosti CULPOL projekta.

Organizirani skupovi i sastanci

 • U prosincu 2016. godine održan je početni sastanak CULPOL projekta u prostorijama IRMO-a, a okupio je hrvatske istraživačice i istraživače koji se bave kulturnim politikama u akademskoj i kulturnoj zajednici, kulturne djelatnike, predstavnike civilnog društva i donosioce odluka u kulturi. Idući dan održan je prvi tematski sastanak radnih grupa na temu Program ‘Europska prijestolnica kulture’ i lokalne kulturne politike, u partnerstvu s Ministarstvom kulture kojem su prisustvovali predstavnici hrvatskih gradova kandidata za Europsku prijestolnicu kulture te zainteresirani vanjski suradnici CULPOL projekta.

ο Izvještaji sa skupa i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • U svibnju 2017 organizirana je Međunarodna konferencija ‘Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika u kontekstu Europske unije: kritički dijalozi’ (17. – 19. svibnja 2017.) koja je u Zagrebu okupila znanstvenu zajednicu, istraživače/ice, kulturne djelatnike/ice, predstavnike/ice civilnog društva, donosioce odluka u kulturi, te studente/ice i mlade kulturne profesionalce iz Hrvatske i Europe te otvorila prostor za diskusiju o temi kulturnih politika u EU kontekstu. Osim bogatog dvodnevnog glavnog programa, u okviru konferencije, u suradnji sa našim projektnim partnerima, organizirana su dva pred-konferencijska događanja. Culture Action Europe (CAE) i IRMO organizirali su radionicu „Hrvatski CAE hub: razmišljanja o europskoj budućnosti“ kroz koju su hrvatski kulturni djelatnici i istraživači dali svoj doprinos izgradnji mogućeg scenarija za održivu budućnost europskog projekta, dok je u suradnji s ADU organizirano vrlo posjećeno predavanje Corine Şuteu, kulturne istraživačice, direktorice FilmETC-a i bivše Ministrice kulture Rumunjske pod nazivom “Kulturna administracija i kulturni sustavi – karika koja nedostaje: studija slučaja jednogodišnjeg mandata rumunjske Ministrice kulture”.

ο Konferencijski izvještaj i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • U srpnju 2017, u okviru trećeg izdanja međunarodnog programa Unicult 2020, u Rijeci održan je  drugi CULPOL sastanak radnih grupa. U suradnji s CULPOL suradnicima iz Rijeke organizirano je jednodnevno događanje namijenjeno polaznicima međunarodnog programa Unicult 2020 o policy istraživanjima koji se provode u sklopu CULPOL projekta: o temi lokalnih kulturnih politika i EPK procesa u Hrvatskoj i o temi digitalne kulture i promjenama vezanim uz Zajedničko digitalno tržište u EU (Digital Single Market – DSM).
 • U travnju 2018. godine održan je međunarodni okrugli stol ‘Utjecaj Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na kulturu i medije u Hrvatskoj’ (19-20 travanj 2018.) o promjenama koje donosi Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta na sektor kulture i medija u Hrvatskoj. Okrugli stol se dotaknuo institucionalnih i regulatornih aspekata DSM-a, mrežnih platformi i održivosti medija, autorskih prava, interesa autora i korisnika, kao i važnih pitanja vezanih uz sektor kulturne baštine u doba digitalizacije, ističući važnost promicanja dijaloga na svim razinama.

ο Izvještaj s okruglog stola dostupan je na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • U svibnju 2018. godine održan je Treći CULPOL sastanak radnih grupa, u okviru kojega je organizirano predavanje i diskusija ‘Internetski monopoli i redistribucija digitalnog bogatstva’ u kojemu su sudjelovali dr. sc. Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO), i doc. dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Predavanje je organizirano u suradnji sa Sekcijom za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i Multimedijalnim institutom MaMa.

ο Predavanje je dostupno na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

 • Održano je i nekoliko sastanaka uredničkog tima posebnog broja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR)koji je okupio radove pod krovnom temom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“. Sastanci su se ticali odabira pristiglih radova, kontrole recenzijskog postupka, te uređivanja konačnog broja časopisa.
 • Završni sastanak CULPOL projekta održan je 11. lipnja 2018. godine, a cilj mu je bio predstavljanje projektnih rezultata i realiziranih aktivnosti, te rasprava o postignućima i mogućim budućim suradnjama u okviru fokusa kulturnih politika, kao i predstavljanje posebnog izdanja znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR)s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije.

ο Izvještaji sa sastanka i ostali materijali dostupni su na mrežnim stranicama CULPOL projekta.

Istraživačke aktivnosti

Kao rezultat rada na CULPOL projektu objavljeno je posebno izdanje znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom „European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives“ (Vol. 24, No. 82). Poseban broj donosi 5 članaka, 2 konferencijska izvještaja i 4 prikaza knjiga. Među autorima posebnog broja su Bjarki Valtysson, Karsten Xuereb, Goran Tomka i Višnja Kisić, te Andrej Srakar. Urednici posebnog broja časopisa su Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac i Paško Bilić.

U sklopu istraživačkih aktivnosti na CULPOL projektu, na mrežnim stranicama projekta objavljeno je devet analitičkih priloga u kojima se analiziraju različite teme u okviru kulturnih politika:

 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 1 – ‘Supsidijarnost, policy, OMK? Hrvatska kulturna politika u europskom kontekstu’, autorice Jake Primorac
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 2 – ‘Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika’, autorice Ane Žuvele
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 3 – ‘Kulturno planiranje ‘u hodu’: Proces kandidature hrvatskih gradova za Europsku prijestolnicu kulture kao indikator stanja i promjena u kulturnoj politici’, autora Marija Kikaša
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 4 – ‘Položaj i uloga kulture u Agendi EU. Policy implikacije potprograma Kultura u programu Kreativna Europa, autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac
 • CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 5 – ‘Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama’, autorica Jake Primorac, Nine Obuljen Koržinek i Aleksandre Uzelac
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 1 – ‘Osvrt na tipologije kulturnih politika’, autorice Nade Švob-Đokić
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 2– ‘Proturječnosti interneta i problem artikulacije javnog interesa’, autora Paška Bilića
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 3– ‘Bottom-up pristup u kulturnoj diplomaciji’, autorice Matee Senkić
 • CULPOL ANALITIČKI OSVRT 4 – ‘Računalno generirane slike i uključene društvene iluzije’, autora Hrvoja Hribara

Zahvaljujemo svim CULPOL partnerima koji su se odazvali na suradnju u organizaciji  CULPOL skupova (Rijeka2020, Akademija dramske umjetnosti i Culture Action Europe, Ministarstvo kulture, Europski Parlament – Ured za informiranje u HR, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, UNICULT 2020, Sekcija za sociologiju medija Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i Multimedijalni institut MaMa), CULPOL vanjskim suradnicima te svim sudionicima CULPOL skupova i sastanaka na aktivnom sudjelovanju i zanimljivim raspravama. Nadamo se da je projekt ispunio očekivanja, te se veselimo budućim suradnjama.

CULPOL projektni tim

Comments

comments