Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama

Autorice: Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac


Detalji: CULPOL TEMATSKI DOKUMENT 5, IRMO, Zagreb, veljača, 2018.


Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)


Privitak: TD5_Pristup kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici: pomak prema eksplicitnijim politikama_

SAŽETAK

U ovom radu analizom problema pristupa kulturi u agendi hrvatske kulturne politike ilustriramo kretanja kulturne politike u Hrvatskoj u širem europskom kontekstu. Uzimajući u obzir razliku između eksplicitne i implicitne politike kako na makro tako i na mikro razini analiziramo rasprave o pristupu kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici na ustavnoj razini, na razini parlamentarnih političkih stranaka, na razini izvršne vlasti i na razini kulturnih organizacija. S jedne strane politike koje se odnose na pristup kulturi uglavnom su implicitne i koncentrirane su oko tradicionalnih modela koji su povezani s instrumentima iz razdoblja socijalizma; dok s druge strane odabrane kulturne organizacije razvijaju instrumente za poticanje pristupa kulturi prvenstveno kroz utjecaj europskih projekata. Orijentacija usmjerena više na pitanja kulturne proizvodnje, a manje na pristup kulturi i pitanja kulturne participacije pokazuje sličnosti kretanja kulturne politike u Hrvatskoj s općim europskim okvirom kulturne politike.

Ključne riječi: pristup kulturi, kulturna politika, eksplicitna politika, implicitna politika, Hrvatska